Hiroyuki Aoki Sensei - Shotokai

Hiroyuki Aoki Sensei – From the book Karate-do for the Specialist