Shigeru Egami, Genshin Hironishi, O-Sensei Gichin Funakoshi