STANCES

Heisoku-dachi

Musubi-dachi

Heiko-dachi

Gyaku hachiji-dachi

Hachiji-dachi