Shotokai Animations

Oizuki Shotokai
T. Miyamoto Sensei

Ten Shin Go So from/de: Shintaido Home Page in Japan

Mikazuki-geriT. Miyamoto Sensei

Puño – Fist Shigeru Egami SenseiFrom/de: The Way of Karate, Beyond Technique

Gedan Barai From Shigeru Egami’s book “The Heart of Karate”.

Junichi Yamamoto- Kawashi – Yashuhiko Suzuki/ Nyumon.

Motohiro Yanagizawa, (chief instructor of the Shotokan) – Kawashi with Junichi Yamamoto. From Karate-do Nyumon.

Kihon, Exhibition, Universidad de Concepción, 1994 Exhibition. Brown Belts

Mawashi Geri
From Shigeru Egami’s book “The Heart of Karate”.

Aoki sensei executing a Nidan Geri.

Tekki Shodan, Pingueral 1995.Brown Belts/Cintas Café

Sakatsuchi / T. Ohshima Sensei
from Karate-do Kyohan.

Tekki Shodan, first half Animation using drawings by Humberto Heyden Sensei

Tsubamegaeshi by T. Ohshima Sensei
from Karate-do Kyohan.

Yoshitaka Funakoshi / Uraken Uchi.
From Karate-do Nyumon.